2007/493/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. februára 2007 o schéme štátnej pomoci C 34/2005 (ex N 113/2005), ktorú má Taliansko v úmysle implementovať prostredníctvom zákona regiónu Sicília č. 17/2004, článok 60 [oznámené pod číslom K(2007) 284] (Text s významom pre EHP)