Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5720 — BAYERNLB/LBLUX) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ