Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1046 на Комисията от 28 юни 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои жици от молибден с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета C/2016/3916