Дело C-441/17: Решение на Съда (голям състав) от 17 април 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Член 6, параграфи 1 и 3 — Член 12, параграф 1 — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Членове 4 и 5 — Територия от „Натура 2000“ „Puszcza Białowieska“ (Беловежка гора) — Изменение на плана за управление на горите — Увеличаване на обема на дърводобива — План или проект, който не е непосредствено необходим за управлението на територията и може да окаже значително влияние върху нея — Подходяща оценка на въздействието върху територията — Отрицателно влияние върху територията — Ефективно прилагане на мерките за опазване — Последици за местата за размножаване и почивка на защитените видове)