Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání“ KOM(2009) 267 v konečném znění – 2009/0076 (COD)