Komisijas Regula (EK) Nr. 1621/2001 (2001. gada 8. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1661/1999 par eksporta sertifikātu, kas nepieciešams lauksaimniecības produktiem, un to muitas iestāžu sarakstu, kas atļauj produktu deklarēšanu to laišanai brīvā apgrozībā Kopienā