Υπόθεση C-346/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) στις 28 Ιουλίου 2020 — UW κατά Ryanair DAC