Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1531/2006 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006 , για την απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των δημητριακών για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 100190