Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 88, 2009m. balandis 17d