Uredba Komisije (EU) 2019/977 z dne 13. junija 2019 o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, Beauveria bassiana sev PPRI 5339, Clonostachys rosea sev J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)