Komission tiedonanto tarkistetun pankkialan kriisinratkaisukehyksen tiettyjen säännösten tulkinnasta vastauksena jäsenvaltioiden viranomaisten esittämiin kysymyksiin 2020/C 321/01