Úradný vestník Európskej únie, C 142, 12. mája 2014