Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 142, 12 Μαΐου 2014