Απόφαση της Επιτροπής, της 03/09/2002 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.2881 - KONINKLIJKE BAM NBM / HBG) με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)