Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 25, 2005m