2001/437/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση για τέταρτη φορά, της απόφασης 2001/356/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1609]