Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης: 4,59 % την 1η Αυγούστου 2000 — Ισοτιμίες του ευρώ