Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/916 оd 1. srpnja 2020. o proširenju upotrebe ksilo-oligosaharida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Tekst značajan za EGP)