Vec C-349/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z  12. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spotrebné dane — Smernice 92/12/EHS a 2008/118/ES — Pôsobnosť — Minerálne oleje a energetické výrobky — Mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá — Vylúčenie — Daň zo spotreby energetických výrobkov stanovená členským štátom podľa pravidiel režimu zosúladenej spotrebnej dane — Pojem „formality spojené s prekročením hraníc“  — Článok 110 ZFEÚ — Lehota na platbu, ktorá je v niektorých prípadoch pri kúpe v rámci Spoločenstva kratšia ako pri výrobkoch nadobudnutých na domácom trhu)