Sag C-349/13: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 12. februar 2015 — Minister Finansów mod Oil Trading Poland sp. z o.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — punktafgifter — direktiv 92/12/EØF og 2008/118/EF — anvendelsesområde — mineralolier og energiprodukter — smøreolier, der anvendes til andet end motorbrændstof eller brændsel til opvarmning — ikke omfattet — punktafgift på forbrug af energiprodukter pålagt af en medlemsstat i overensstemmelse med specifikke regler vedrørende ordningen med den harmoniserede punktafgift — begrebet »formaliteter i forbindelse med grænsepassage«  — artikel 110 TEUF — kortere betalingsfrist i visse tilfælde for erhvervelser i andre medlemsstater end for varer erhvervet på det nationale marked)