Дело C-349/13: Решение на Съда (десети състав) от 12 февруари 2015 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Преюдициално запитване — Акцизи — Директиви 92/12/ЕИО и 2008/118/ЕО — Приложно поле — Минерални масла и енергийни продукти — Смазочни масла, използвани за цели, различни от моторни горива или горива за отопление — Изключване — Акциз върху потреблението на енергийни продукти, наложен от държава членка съгласно правилата за режима на хармонизирания акциз — Понятие „формалности при преминаването на граници“  — Член 110 ДФЕС — Срок за плащане, който в някои случаи е по-кратък при вътреобщностно придобиване, отколкото при придобиване на стоките на националния пазар)