Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu o uvrštavanju tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge$