Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (Text s významom pre EHP)