Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Контрол върху прилагането на законодателството на ЕС“ (Проверка на Европейската сметна палата) (становище по собствена инициатива)