KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN REVĪZIJAS PALĀTAI EIROPAS SAVIENĪBAS KONSOLIDĒTIE GADA PĀRSKATI PAR 2019. FINANŠU GADU