MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) Oikeudellisten asioiden valiokunta Esittelijä: Tiemo Wölken