Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1613/2002 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων