Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/866 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające, zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny (Tekst mający znaczenie dla EOG)