Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/866 van de Commissie van 28 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/101 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende prudente waardering op grond van artikel 105, lid 14 (Voor de EER relevante tekst)