Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/866 2020 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/101, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 14 dalį papildomos to reglamento nuostatos dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo techninių reguliavimo standartų (Tekstas svarbus EEE)