Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 282, 19 Νοέμβριος 2004