ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0456/02 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Προσωρινή παύση της λειτουργίας του αντιδραστήρα ταχέων νετρονίων του Petten (Κάτω Χώρες) ως συνέπεια προβλημάτων ασφάλειας και ζημιών στο τοίχωμα του αντιδραστήρα.