2004/737/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 21. oktobris), ar ko Itālijai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 2. panta 1. punkta Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem