Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Estland Covid-19-utbrottet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden EUT L 165, 27.5.2020, s. 10 2020/C 183 I/04