Απόφαση για περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας μετά την ανάκληση της κοινοποίησης από το κράτος μέλος — Κρατική ενίσχυση — Γερμανία (Άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) — Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ — Ανάκληση κοινοποίησης — Κρατική ενίσχυση SA.43014 16/C (πρώην 16/N) — Ενίσχυση REHAU AG + Co (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)