Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5965 – Brookfield/Prime) Text s významom pre EHP