Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5965 — Brookfield/Prime) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ