Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5965 — Brookfield/Prime) Текст от значение за ЕИП