Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2404/2000 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως