Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2005 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένα ζώντα βοοειδή καταγωγής Βουλγαρίας, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2003/286/ΕΚ του Συμβουλίου