Mål C-36/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 mars 2006 – Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd (Förordning (EG) nr 1954/2003 – Artiklarna 3, 4 och 6 – Förvaltning av fiskeansträngningen – Fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen – Akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt om anpassning av fördragen – Odelbarhet – Avvisning)