Komission asetus (EY) N:o 1658/2000, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, lisäkiintiöiden avaamisesta tiettyjen Euroopan yhteisössä marraskuussa 2000 järjestettäviin ammattimessuihin osallistuvista kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille kiintiövuoden 2001 aikana