Mål C-102/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla – Ungern) – Gazdasági Versenyhivatal mot Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Det materiella tillämpningsområdet — Talan om återbetalning av belopp som erlagts utan grund — Obehörig vinst — Fordran som grundas på en felaktig återbetalning av böter för överträdelse av konkurrensrättsliga bestämmelser)