Υπόθεση C-102/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2016 [αίτηση του Fővárosi Ítélőtábla (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gazdasági Versenyhivatal κατά Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Πεδίο εφαρμογής ratione materiae — Αγωγή για την απόδοση αχρεωστήτως καταβληθέντων — Αδικαιολόγητος πλουτισμός — Αξίωση απορρέουσα από αδικαιολόγητη επιστροφή προστίμου επιβληθέντος λόγω παραβάσεως του δικαίου του ανταγωνισμού)