Sag C-102/15: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 28. juli 2016 — Gazdasági Versenyhivatal mod Siemens Aktiengesellschaft Österreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Ítélőtábla — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — samarbejde om civilretlige spørgsmål — forordning (EF) nr. 44/2001 — retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — det materielle anvendelsesområde — krav om tilbagebetaling — ugrundet berigelse — fordring, som udspringer af, at der er sket en uberettiget tilbagebetaling af en bøde for overtrædelse af konkurrenceretten)