Mål T-108/16: Tribunalens dom av den 15 mars 2018 – Naviera Armas mot kommissionen (Statligt stöd — Villkor för ett rederis användning av hamnen i Agaete (Puerto de Las Nieves) — Exklusiv användning, som inte regleras i ett koncessionsavtal, av hamninfrastruktur finansierad av allmänna medel — Undantag från skyldighet att betala vissa hamnavgifter — Klagomål från en konkurrent — Beslut att det inte förelegat något statligt stöd fattat efter det preliminära granskningsförfarandet — Betydande svårigheter vid granskningen av de berörda åtgärderna — Förändring av de aktuella omständigheterna under det administrativa förfarandet — Begreppet fördel som ges med hjälp av statliga medel — Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och felaktig rättstillämpning — Beslut av en nationell domstol om att en anbudsinfordran tills vidare inte får avslutas — Krav på en omsorgsfull och opartisk prövning av klagomålet)