Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 38, 2010m. vasaris 11d