Υπόθεση T-454/17: Προσφυγή της 14ης Ιουλίου 2017 — «Pro NGO!» κατά Επιτροπής