2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimo 2013/480/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus interkalibraciją gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Sprendimas 2008/915/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 266, 2013 10 8 )