Komisjoni 20. septembri 2013 . aasta otsuse 2013/480/EL (millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/915/EÜ) parandus ( ELT L 266, 8.10.2013 )